انجمن ورزش‌های الکترونیک

ثبت نام طرح ملی نشاط

مسابقات ورزش‌های مجازی (رایگان)
لیگ حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک
لیگ آماتور ورزش‌های الکترونیک (رایگان)

پس از انجام مسابقات بخش الکترونیک در بخش فعالیت بدنی طرح نشاط شرکت کنید تا جوایز ارزنده ای را دریافت کنید.