انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران

انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران (نماینده فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک IESF در ایران) در سال ۱۳۸۵ با موافقت سازمان تربیت بدنی وقت به عنوان تنها ارگان رسمی ورزشی در رشته ورزش‌های الکترونیک شروع به کار نمود. که بعد ها در سال ۱۳۹۰ با توجه به درخواست عضویت انجمن در فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک (IESF) ،نام انجمن نیز به انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران تغیر یافت.

اهداف انجمن

مرتبط کردن تمامی فعالان این حوزه با محوریت ورزش

برگزاری لیگ قهرمانی کشور که مسیر ورود به اردوی تیم ملی خواهد بود و تمام بازیکنان از سراسر کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.

فرهنگ‌سازی، آموزش و استعدادیابی در حوزه ورزش‌های الکترونیک

تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های استانداردسازی

ایجاد و تقویت ظرفیت‌های موجود برای فعالان این عرصه جهت موفقیت‌های ملی و بین‌المللی

تغییر نگاه صرفا سرگرمی به این رشته ورزشی

لیگ ورزش‌های الکترونیک ایران

با توجه به اهداف کلی و سازمانی انجمن و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزش‌ﻫﺎی الکترونیک ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻧﻮﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ی ورزش‌های کشور اﺳﺖ و ﺑﺎ درنظر گرفتن تعداد زیاد مخاطبین و ظرفیت های ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ورزش‌های الکترونیک در جمهوری اسلامی ایران دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ احتمال حضور این رشته در المپیک ۲۰۲۴، در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری لیگ کشوری ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی شده اهداف زیر را دنبال کنیم.

اهداف لیگ

  • معرفی این رشته به عنوان یک ورزش در جامعه

  • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و نوجوانان

  • ﭘﺮورش و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠلی

  • ایجاد ظرفیت و بستر مناسب جهت اعزام ورزشکار به مسابقات مختلف جهانی

  • ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت های دانش پژوهان، دانش جویان و دانش آموزان در صنعت سرگرمی و بازی

  • غنی‌سازی اوغات فراغت

  • ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان جوانان فعال در عرصه ورزش‌های الکترونیک

  • شناخت و حمایت از استعدادهای موجود