انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران (نماینده فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک IESF در ایران) در سال 1385 با موافقت سازمان تربیت بدنی وقت به عنوان تنها ارگان رسمی ورزشی در رشته ورزش‌های الکترونیک شروع به کار نمود. که بعد ها در سال 1390 با توجه به درخواست عضویت انجمن در فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک (IESF) ،نام انجمن نیز به انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران تغیر یافت.

از جمله اهداف انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران عبارت است از:

 • یکپارچه کردن جامعه ورزش‌های الکترونیک - مرتبط کردن تمامی فعالان این حوزه با محوریت ورزش.
 • مسابقات قهرمانی کشور - برگزاری لیگ قهرمانی کشور که مسیر ورود به اردوی تیم ملی خواهد بود و تمام بازیکنان از سراسر کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.
 • ترویج و توسعه ورزش‌های الکترونیک - فرهنگ‌سازی، آموزش و استعدادیابی در حوزه ورزش‌های الکترونیک
 • وضع قوانین - تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های استانداردسازی
 • حرفه‌ای شدن - ایجاد و تقویت ظرفیت‌های موجود برای فعالان این عرصه جهت موفقیت‌های ملی و بین‌المللی
 • المپیکی شدن این رشته - تغییر نگاه صرفا سرگرمی به این رشته ورزشی

با توجه به اهداف کلی و سازمانی انجمن و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزش‌ﻫﺎی الکترونیک ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻧﻮﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ی ورزش‌های کشور اﺳﺖ و ﺑﺎ درنظر گرفتن تعداد زیاد مخاطبین و ظرفیت های ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ورزش‌های الکترونیک در جمهوری اسلامی ایران دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ احتمال حضور این رشته در المپیک ۲۰۲۴، در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری لیگ کشوری ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی شده اهداف زیر را دنبال کنیم:

 • معرفی این رشته به عنوان یک ورزش در جامعه
 • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و نوجوانان
 • ﭘﺮورش و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠلی
 • ایجاد ظرفیت و بستر مناسب جهت اعزام ورزشکار به مسابقات مختلف جهانی
 • ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت های دانش پژوهان، دانش جویان و دانش آموزان در صنعت سرگرمی و بازی

غنی‌سازی اوغات فراغت

 • ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان جوانان فعال در عرصه ورزش‌های الکترونیک
 • شناخت و حمایت از استعدادهای موجود

لذا در راستای تحقق این اهداف و رسیدن به چشم اندازهای تعیین شده ، انجمن ورزشهای الکترونیک ایران با حمایت و تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان اقدام به برگزاری اولین لیگ ورزش های الکترونیک ایران مینماید که به صورت دوره ای و منظم هر 6ماه به صورت آنلاین و آفلاین برگزار خواهد شد.
برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی در تاریخ 21 الی 24 اسفند ماه 98 در مرکز همایش های برج میلاد خواهد بود.

No Internet Connection